मराठी बाराखडी:  स्वर, व्यंजन, मराठी मुळाक्षरे

अ,आ, इ,ई, उ,ऊ, ऋ, ए,अँ, ऐ,ओ, आँ,औ, अं,अः

क (ka) ख (kha) ग (ga) घ (gha) ङ (N)

च (cha) छ (chha) ज (ja) झ (jha) त्र (N)

ट (ta) ठ (tha) ड (da) ढ (dha) ण (na)

त (ta) थ (tha) द (da) ध (dha) न (na)

प (pa) फ (pha) ब (ba) भ (bha) म (ma)

य (ya) र (ra) ल (la) व (va)

श (sha) ष (sha) स (sa) ह (ha)

ळ (la) क्ष (ksha) ज्ञ (dnya)

मराठी बाराखडी:  स्वर, व्यंजन, मराठी मुळाक्षरे विषयी अधिक माहिती वाचण्यासाठी Learn More बटण वर क्लिक करा

Arrow
Woman Reading